Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Studio Warto, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta zapłaty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od Umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Zanim dokonasz zakupu w naszym Sklepie Internetowym zapoznaj się z Regulaminem.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy Studio Warto działający pod adresem www.studiowarto.com jest prowadzony przez firmę Warto - Studio Projektowe Michał Chojnacki z siedzibą pod adresem: ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 367253662 , posiadającą NIP: 8341843181, zwaną w niniejszym regulaminie Studio Warto. Dane kontaktowe: e-mail: hello@studiowarto.com

Produkty oferowane przez Sklep Internetowy Studio Warto mogą być wykonane ręcznie przy użyciu różnych mieszanek farb i doboru różnego rodzaju podłoża, co powoduje, że kolorystyka produktów w rzeczywistości może nieznacznie odbiegać od tej pokazanej na zdjęciach, przedstawiających prototyp. Jednocześnie wszystkie produkty są szczegółowo opisane jeśli chodzi o ich charakterystykę, użyte materiały i właściwości. Zwracamy uwagę, że różnice w kolorach między otrzymanym towarem a zdjęciami prezentowanymi w Sklepie mogą wynikać z parametrów ustawienia monitora.

Informacje o produktach w sklepie Studio Warto m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego oraz Regulaminu. Wszystkie zdjęcia na naszej stronie są naszego autorstwa i podlegają ochronie, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)

§ 2 DEFINICJE:

SKLEP INTERNETOWY – sklep oferujący sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu, działający pod adresem www.studiowarto.com
KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała zakupu w Sklepie Internetowym;
KONSUMENT - Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
OFERTA ZAKUPU – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży wysyłana przez Klienta w momencie sfinalizowania procesu zakupów w Sklepie Internetowym;
ZAMÓWIENIE – wszystkie produkty jakie Klient wskazał w Ofercie Zakupu, a które zostały przyjęte przez Studio Warto do realizacji;
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas jaki potrzebny jest Studiu Warto do skompletowania Zamówienia i nadania przesyłki do Klienta;
CZAS DORĘCZENIA ZAMÓWIENIA – czas jaki potrzebny jest Firmie Kurierskiej na doręczenie Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres od momentu prawidłowego nadania przesyłki przez Studio Warto;
CENA PRODUKTU – cena brutto (zawierająca podatek VAT) pojedynczego egzemplarza produktu ustalona przez Studio Warto i wskazana na stronie produktu;
CENA OSTATECZNA – cena brutto pojedynczego egzemplarza produktu obniżona o obowiązujące w danym czasie lub dla danego Klienta rabaty cenowe ustalane przez Studio Warto, prezentowana w sekcji „torba zakupowa” w podsumowaniu procesu zakupów. Cena Ostateczna Produktu nie może być wyższa niż Cena Produktu określona na stronie produktu;
CENA CAŁKOWITA – suma Cen Ostatecznych za wszystkie produkty wchodzące w skład Oferty Zakupu lub Zamówienia;
KOSZTY WYSYŁKI - ustalone przez Studio Warto koszty przesłania Klientowi zamówienia zgodnie z wybranym sposobem dostawy na wskazany adres.
WARTOŚĆ OFERTY ZAKUPU – suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki dla poszczególnej Oferty Zakupu;
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki produktów znajdujących się w konkretnym Zamówieniu przyjętym do realizacji;
FIRMA KURIERSKA – podmiot świadczący usługi przewozu wyznaczony przez Studio Warto do wykonywania jego zobowiązań związanych dostawą zamówienia do Klienta;
DOWÓD ZAKUPU – jakikolwiek dokument potwierdzający dokonanie zakupu danego produktu w sklepie Studio Warto. W szczególności są to takie dokumenty jak paragon fiskalny, faktura, rachunek,  potwierdzenie wykonania przelewu, potwierdzenie realizacji zamówienia czy potwierdzenie nadania przesyłki do Klienta.

§ 3 REJESTRACJA i SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zakupów można dokonywać całą dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sieci internetowej, na stronie Sklepu Internetowego.
Klient składa Studiu warto ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie” w sekcji „koszyk”.
Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązku jego przestrzegania.
Na stronie Sklepu można się zarejestrować. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu Internetowego loginu i hasła.
Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.
Produkty wskazane w Ofercie Zakupu nie podlegają rezerwacji i mogą zostać nabyte przez innych Klientów.
W Ofercie Zakupu Klient wskazuje:
a.) produkt lub produkty jakie ma obejmować Umowa Sprzedaży,  ich cechy oraz liczbę;
b.) prawidłowe dane do wysyłki obejmujące: imię i nazwisko Klienta, nazwę firmy (opcjonalnie), dokładny adres (siedziby firmy i/lub miejsca doręczenia) zawierający nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwę miejscowości oraz kraj;
c.) aktywny adres e-mail Klienta;
d.) aktywny numer telefonu Klienta;
e.)sposób zapłaty.
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość wskazanych danych i ponosi wszelkie finansowe koszty związane z błędami adresowymi (w szczególności koszty wysłania paczki pod błędny adres oraz koszty zwrotu do nadawcy takiej przesyłki).
Na adres e-mail wskazany w Ofercie Zakupu Studia Warto wysyła automatyczne potwierdzenie otrzymania oferty. Nie jest to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ani zawarcia Umowy Sprzedaży.
Studio Warto może nie przyjąć Oferty Zakupu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny według własnego uznania. Przyczyną nieprzyjęcia Oferty Zakupu może być między innymi niedostępność danego produktu, ograniczenia związane z jego wysyłką, niemożliwość wysłania zapłaty przez Klienta, niespełnienie przez Klienta kryteriów określonych w Regulaminie.
Studio Warto nie ponosi wobec Klienta ani osób trzecich żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprzyjęcia Oferty Zakupu.

§ 4 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA

Klient może po złożeniu Oferty Zakupu anulować ją wysyłając stosowne zawiadomienie do Studia Warto na adres hello@studiowarto.com pod warunkiem, że zawiadomienie o rezygnacji zostanie wysłane przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§ 5 UMOWA SPRZEDAŻY

Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania Klientowi przez Studio Warto potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji na adres email Klienta.
Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie dwóch Dni Roboczych od wysłania Oferty Zakupu oznacza nieprzyjęcie Oferty Zakupu.
Tartaruga może przyjąć do realizacji tylko część produktów wskazanych w Ofercie Zakupu. W takiej sytuacji Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia części Zamówienia do realizacji.
Na podstawie Umowy Sprzedaży Studio Warto zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności produktów oraz do dostarczenia ich Klientowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,  a Klient zobowiązuje się do zapłaty Studiu Warto Wartości Zamówienia oraz do odebrania Zamówienia.

warunek zawieszający

Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Klient zapłaci Studiu Warto Wartość Oferty Zakupu lub Wartość Zamówienia w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Za moment zapłaty uważa się dzień potwierdzenia zlecenia płatności u operatora płatności lub zaksięgowania środków na rachunku bankowym Studia Warto w przypadku płatności bezpośrednich.
Skutki prawne wynikające z zawarcia Umowy Sprzedaży powstają z chwilą gdy warunek zawieszający, o którym mowa zostanie spełniony. Niespełnienie tego warunku (nie uiszczenie Wartości Zamówienia) skutkuje rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.
Strony mogą w drodze indywidualnych, pisemnych (e-mailowych) ustaleń określić inny sposób zapłaty za zamówione produkty. W takim przypadku warunek, o którym mowa uznaje się za niezastrzeżony.

§ 6 CENY PRODUKTÓW

Ceną wiążącą produktu jest Cena Ostateczna podana w podsumowaniu zamówienia w sekcji „Koszyk”.
Wszystkie ceny na stronie Studio Warto podane są w złotych polskich.
Wartość Oferty Zakupu podawana jest w „twoje zakupy” w sekcji „koszyk” po wskazaniu miejsca doręczenia Zamówienia oraz formy płatności.
Tartaruga może zmieniać Ceny Produktów na bieżąco oraz przeprowadzać różnego rodzaju akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Oferty Zakupu złożone przed opublikowaniem takich zmian będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 

§ 7 FORMY PŁATNOŚCI

Zapłaty można dokonać:
Systemem Płatności Shoplo:
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
Dostępne formy płatności: Karty płatnicze Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
Przelewem na konto bankowe Studia Warto:

BGŻ PNB PARIBAS 36 2030 0045 1130 0000 0741 8860
Studio Warto ul. Tymienieckiego 3 90-365 Łódź

Zapłaty za Zamówienie Klient dokonuje z góry, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od daty otrzymania od Studia Warto potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu tym znajdują się wszystkie niezbędne dane do realizacji zapłaty, w tym również Wartość Zamówienia.
Zapłata Wartości Oferty Zakupu może być dokonana przed przyjęciem Oferty Zakupu przez Studio Warto do realizacji. W takim wypadku będzie ona traktowana jako zaliczka, do której nie mają zastosowania przepisy prawa o zadatku. W przypadku nieprzyjęcia Oferty Zakupu przez Studio Warto lub przyjęcia do realizacji tylko części Oferty Zakupu, zaliczka zostanie Klientowi zwrócona w całości  lub zostanie zwrócona różnica pomiędzy uiszczoną zapłatą, a Wartością Zamówienia przyjętego do realizacji.
 

§ 8 DOSTAWA ZAMÓWIENIA

Studio Warto realizuje dostawy zamówionych produktów:
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD 
zagranicę za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD 

W wybranych przypadkach koszty dostarczenia przesyłki do Klienta ponosi Klient. Aktualny cennik dostaw znajduje się na stronie Studio Warto pod zakładką wysyłka.

Przyjmując przesyłkę od kuriera DPD, należy sprawdzić dokładnie opakowanie i jego zawartość. W przypadku uszkodzenia kurier powinien przygotować protokół szkody w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przedstawiciela DPD i Klienta. Klient powinien skontaktować się z Studiem Warto przez  e-mail: hello@studiowarto.com.

§ 9 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Przez realizację Zamówienia należy rozumieć skompletowanie i prawidłowe nadanie do Klienta przesyłki zawierającej produkty przyjęte do realizacji w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.
Zamówienia przyjęte do realizacji będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na konto Studia Warto, nie później jednak niż w ciągu 10 (dziesięciu) Dni Roboczych.
Produkty niedostępne w momencie złożenia przez Klienta Oferty Zakupu lub produkty personalizowane na zamówienie Klienta są wysyłane do Klienta w czasie indywidualnie określonym w trybie ustaleń mailowych.
Klient otrzyma od Studia Warto informację na adres e-mail z potwierdzeniem nadania przesyłki oraz numerem listu przewozowego.
 

§ 10 WYMIANA TOWARU

Chęć wymiany zakupionego przedmiotu należy zgłosić mailowo do Studia Warto najpóźniej dziesięć dni od otrzymania przesyłki, wskazując w mailu na jaki przedmiot ma nastąpić wymiana oraz okazując dowód zakupu.
W przypadku otrzymania od Studia Warto potwierdzenia, że wymiana jest możliwa, Klient ponosi koszt przesyłek wymienianych przedmiotów do i ze Sklepu Internetowego.
Wymiana uzgodniona ze Sklepem Internetowym jest możliwa tylko w przypadku gdy odesłany towar nie nosi żadnych śladów użytkowania, jest zaopatrzony w oryginalne metki oraz jest odesłany wraz z dowodem zakupu.
 

§ 11 REKLAMACJE

Reklamacje należy składać pisemnie na adres mailowy lub pocztowy Studia Warto wskazany w pkt. 1 Regulaminu nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady produktu, w przeciągu 2 lat od wydania produktu Klientowi.
Procedura reklamacyjna:
Proszę zrobić zdjęcia produktu (w szczególności wady) i wraz z opisem formularza reklamacyjnego.

Studio Warto podejmie decyzję o zasadności reklamacji lub jej bezzasadności w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia;
W przypadku uznania reklamacji wadliwy produkt należy dostarczyć na koszt Studia Warto na adres wskazany w pkt. 1 Regulaminu w sposób wskazany w informacji mailowej dotyczącej reklamacji.
Studio Warto na swój koszt wyśle Klientowi naprawiony produkt, nowy egzemplarz lub zwróci pieniądze – w zależności od życzenia Klienta – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od otrzymania wadliwego produktu.

§ 12 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 "O prawach konsumenta" (Dz. U. Nr 683 z 2017 r.) KONSUMENT, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie Internetowym Studio Warto.
W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w puncie 1 Konsument jest zobowiązany dostarczyć do Studia Warto pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej Umowy Sprzedaży.

Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mówi ustawa wystarczy nadanie oświadczenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki do Konsumenta, także drogą mailową.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta w wyżej opisanym trybie jest on zobowiązany do zwrócenia na swój koszt zakupionego produktu w stanie niepogorszonym pozwalającym jednoznacznie stwierdzić, że produkt nie był używany, w oryginalnym opakowaniu, w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy na adres Studia Warto wskazany w pkt. 1 Regulaminu. Sklep Studio Warto nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

W przypadku, gdy odstąpienie od umowy będzie skuteczne Studio Warto zwraca KONSUMENTOWI cenę za produkt (wraz z kosztami wysyłki do Konsumenta).

§ 13 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Studio Warto Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp  do nich osób trzecich).
Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Studio Warto może w każdej chwili zaprzestać świadczenia usług, zmienić ofertę lub wycofać oferowane produkty bez podania przyczyny.  Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie Umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem tych zmian.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

Wszystkie nazwy i wzory produktów oferowanych przez Studio Warto w Sklepie Internetowym są własnością Studia Warto i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów.

W przypadku zmiany Regulaminu Umowy Sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem zmian są realizowane według zasad obowiązujących w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.02.2018.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl